ค้นหาแพทย์

นพ. วิชัย ศรีมนัส

ชื่อ
วิชัย ศรีมนัส
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology)
สาขา อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคหัวใจ
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์ 08:00 - 15:00 แผนกอายุรกรรม
พุธ 08:00 - 13:00 แผนกอายุรกรรม
พฤหัสบดี 08:00 - 15:00 แผนกอายุรกรรม
ศุกร์ 08:00 - 13:00 แผนกอายุรกรรม
อาทิตย์ 08:00 - 15:00 แผนกอายุรกรรม

พญ. ศรัณยา สัจจวรกุล

ชื่อ
ศรัณยา สัจจวรกุล
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตร :
สาขา อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคไต (Nephrology)
การศึกษาหลังปริญญา :
2563 : วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2561 : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคไต
วัน
เวลา
สถานที่
อังคาร 17:00 - 20:00 แผนกอายุรกรรม
พุธ 07:00 - 17:00 แผนกอายุรกรรม
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 แผนกอายุรกรรม
ศุกร์ 08:00 - 20:00 แผนกอายุรกรรม
เสาร์ 07:00 - 15:00 แผนกอายุรกรรม

พญ. ศรีสุภา เลาห์ภากรณ์

ชื่อ
ศรีสุภา เลาห์ภากรณ์
สาขาเฉพาะทาง :
มะเร็งวิทยานรีเวช (Gynecological Oncology)
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตร :
มะเร็งวิทยานรีเวช (Gynecological Oncology)
การศึกษาหลังปริญญา :
การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
มะเร็งวิทยานรีเวช, การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์ 08:00 - 20:00 แผนกสูตินรีเวชกรรม
เสาร์ 15:00 - 20:00 แผนกสูตินรีเวชกรรม

พญ. ศุภกัญญา กังสุวรรณ

ชื่อ
ศุภกัญญา กังสุวรรณ
สาขาเฉพาะทาง :
โรคระบบการหายใจในเด็ก
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
สาขา กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
อนุสาขา โรคระบบการหายใจในเด็ก
การศึกษาหลังปริญญา :
2561 : วุฒิบัตรอนุสาขาโรคระบบการหายใจในเด็ก
2559 : วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคหวัด ภูมิแพ้ โรคหอบหืด
ไอเรื้อรัง หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบติดเชื้อ หรือปอดบวม
หายใจมีเสียงดัง หายใจครืดคราด นอนกรน
ไซนัสอักเสบ ทอนซิลอักเสบ
วัน
เวลา
สถานที่
อังคาร 08:00 - 15:00 แผนกกุมารเวชกรรม
พุธ 09:00 - 20:00 แผนกกุมารเวชกรรม
พฤหัสบดี 08:00 - 12:00 แผนกกุมารเวชกรรม
ศุกร์ 08:00 - 20:00 แผนกกุมารเวชกรรม
เสาร์ 07:00 - 16:00 แผนกกุมารเวชกรรม

นพ. สิทธิทัต ตั้งวิทยาภูมิ

ชื่อ
สิทธิทัต ตั้งวิทยาภูมิ
สาขาเฉพาะทาง :
ออร์โธปิดิกส์ (Orthopaedics)
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน
เวลา
สถานที่
เสาร์ 08:00 - 17:00 แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ