โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ชัญญรัช ตัณศุภผล

ชื่อ
ชัญญรัช ตัณศุภผล
สาขาเฉพาะทาง :
ภาษา :
การศึกษา :
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่

แพทย์หญิง ฐิตาภา ชูเกียรติ

ชื่อ
ฐิตาภา ชูเกียรติ
สาขาเฉพาะทาง :
ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
2549: แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตร :
2564: วุฒิบัตรอนุสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
2555: วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่

ณัฐพล ประภารัตน์

ชื่อ
ณัฐพล ประภารัตน์
สาขาเฉพาะทาง :
รังสีวิทยาวินิจฉัย
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
2556: แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
วุฒิบัตร :
2563: อนุสาขา Advance Body Imaging
2560: วุฒิบัตร รังสีวิทยาวินิจฉัย
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่

ตวงพร ตุรงค์สมบูรณ์

ชื่อ
ตวงพร ตุรงค์สมบูรณ์
สาขาเฉพาะทาง :
ภาษา :
การศึกษา :
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่

ถนอมศักดิ์ อัศวดิลกชัย

ชื่อ
ถนอมศักดิ์ อัศวดิลกชัย
สาขาเฉพาะทาง :
ภาษา :
การศึกษา :
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่