ค้นหาแพทย์

พญ. กมลชนก นิ่มสวัสดิ์

ชื่อ
กมลชนก นิ่มสวัสดิ์
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุวิทยา (Ophthalmology)
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
2539 : จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2533 : แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
จักษุวิทยา (Ophthalmology)
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์ 08:00 - 18:00 แผนกจักษุ
พุธ 08:00 - 18:00 แผนกจักษุ
พฤหัสบดี 08:00 - 18:00 แผนกจักษุ
เสาร์ 08:00 - 18:00 แผนกจักษุ

พญ. ชมษร ศุภรักษ์จินดา

ชื่อ
ชมษร ศุภรักษ์จินดา
สาขาเฉพาะทาง :
โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
วัน
เวลา
สถานที่
อังคาร 12:00 - 20:00 แผนกหู คอ จมูก
พุธ 08:00 - 17:00 แผนกหู คอ จมูก
พฤหัสบดี 12:00 - 20:00 แผนกหู คอ จมูก
ศุกร์ 08:00 - 17:00 แผนกหู คอ จมูก
เสาร์ 08:00 - 20:00 แผนกหู คอ จมูก

พญ. ฐิตาภา ชูเกียรติ

ชื่อ
ฐิตาภา ชูเกียรติ
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตร :
สาขา กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด (Neonatal and Perinatal Medicine)
การศึกษาหลังปริญญา :
2564 : วุฒิบัตรอนุสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
2555 : วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์ 08:00 - 14:00 แผนกกุมารเวชกรรม
อังคาร 09:00 - 20:00 แผนกกุมารเวชกรรม
พฤหัสบดี 08:00 - 20:00 แผนกกุมารเวชกรรม
ศุกร์ 09:00 - 16:00 แผนกกุมารเวชกรรม
อาทิตย์ 07:00 - 15:00 แผนกกุมารเวชกรรม

พญ. ตวงพร ตุรงค์สมบูรณ์

ชื่อ
ตวงพร ตุรงค์สมบูรณ์
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ (Pediatric Infectious Diseases)
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ2) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วุฒิบัตร :
สาขา กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ (Pediatric Infectious Diseases)
การศึกษาหลังปริญญา :
กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ (Pediatric Infectious Diseases)
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคติดเชื้อในเด็ก, โรคเขตร้อน, วัคซีน
วัน
เวลา
สถานที่

นพ. ถนอมศักดิ์ อัศวดิลกชัย

ชื่อ
ถนอมศักดิ์ อัศวดิลกชัย
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษา :
อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร :
American Board of Internal Medicine.
American Board of Nephrology.
การศึกษาหลังปริญญา :
แพทย์ประจำบ้านและต่อยอดโรคไต Nassau Country Medical Center, New York
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
อายุรศาสตร์โรคไต
วัน
เวลา
สถานที่
พฤหัสบดี 13:00 - 17:00 แผนกอายุรกรรม