ห้องพักผู้ป่วยใน

บริการห้องพักผู้ป่วยในโรงพยาบาล

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในโรงพยาบาล

ห้องพักผู้ป่วยใน

อัตราค่าห้อง-ค่าบริการพยาบาล-ต่อวัน

ประเภทห้อง ค่าห้อง/วัน (บาท) ค่าบริการพยาบาล
และค่าบริการทางการแพทย์/วัน (บาท)
ราคารวม/วัน (บาท)
1. ห้องคลาสสิค
Classic Room
2,400 1,750 4,150
2. ห้องคลาสสิค (เด็ก)
Classic Room (Child)
2,200 1,750 3,950
3. ห้องคลาสสิค พลัส
Classic plus Room
3,400 1,750 5,150
4. ห้องคลาสสิค พลัส (เด็ก)
Classic plus Room (Child)
3,400 1,750 5,150
5. ห้องพรีเมียม
Premium Room
4,250 1,750 6,000
6. ห้องพรีเมียม คอเนอร์
Premium Corner Room
4,750 1,750 6,500

หมายเหตุ : Up Date 09 March 2024

1. ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าโทรศัพท์ ไม่รวมอยู่ในค่าห้อง

2. ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า