แผนกกุมารเวช

รายชื่อศูนย์การแพทย์หรือคลินิกของโรงพยาบาลรามคำแหง 2

 

แผนกเด็กและคลินิกเด็กสุขภาพดี โรงพยาบาลรามคำแหง


การที่ลูกมีสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน ไม่เจ็บป่วยง่าย ย่อมเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ คลินิกเด็ก และคลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กโรงพยาบาลรามคำแหง ให้บริการดูแลสุขภาพเด็กอย่างครบวงจรโดยกุมารแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเด็กทุกสาขา พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ตรวจรักษาโรคเด็กตามอาการป่วย โดยมีการแยกพื้นที่ของคลินิคส่งเสริมสุขภาพเด็ก ที่ให้การตรวจติดตามสุขภาพทารกหลังคลอด และให้บริการวัคซีน จากพื้นที่ให้บริการดูแลรักษาเด็กที่มีอาการเจ็บป่วยอย่างชัดเจน  นอกจากนี้ยังมีศูนย์กระตุ้นพัฒนาการของเด็กพิเศษ ที่จะช่วยดูแลพัฒนาการและการเรียนรู้ เพื่อให้ลูกของคุณพ่อคุณแม่เติบโตอย่างแข็งแรง ฉลาด สดใส และมีพัฒนาการที่สมวัย

 

แผนกเด็ก และคลินิกเด็กสุขภาพดี โรงพยาบาลรามคำแหง ประกอบด้วย 

 

 

 

 


แผนกเด็ก โรงพยาบาลรามคำแหง ให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทางสำหรับเด็ก โดยกุมารแพทย์ทั่วไปและกุมารแพทย์เฉพาะทางให้การตรวจรักษา ดังนี้

 • กุมารศัลยศาสตร์
 • กุมารแพทย์โรคเด็ก
 • กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
 • กุมารแพทย์โรคผิวหนัง (ตจวิทยา)
 • กุมารแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ
 • กุมารแพทย์พัฒนาการเด็กและพฤติกรรม
 • กุมารแพทย์โรคหัวใจ
 • กุมารแพทย์ระบบการหายใจ
 • กุมารแพทย์ระบบประสาทวิทยา
 • กุมารแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอริซึม
 • กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
 • กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ
 • กุมารแพทย์ภาวะวิกฤติ
 • กุมารแพทย์โลหิตวิทยาและมะเร็งในตับ
 • กุมารแพทย์จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 • กุมารแพทย์โรคไต
 • กุมารแพทย์โภชนาการ

 

แผนกส่งเสริมสุขภาพเด็ก โรงพยาบาลรามคำแหงให้บริการดังนี้ 

 1. การตรวจสุขภาพ
  • การตรวจสุขภาพทั่วไป
  • การตรวจสุขภาพเข้าโรงเรียน
  • การตรวจสุขภาพเพื่อเข้าเรียนในต่างประเทศ
 2. การบริการฉีดวัคซีน
  • วัคซีนบังคับหรือวัคซีนพื้นฐาน คือ วัคซีนที่เด็กทุกคนต้องได้รับตามข้อกำหนดของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ วัคซีนวัณโรค วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน วัคซีนโปลิโอ วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี และวัคซีนโรคสุกใส เป็นต้น
  • วัคซีนเสริม เช่น วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ (HIB) วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรตา วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี เป็นต้น
  • วัคซีนสำหรับเด็กต่างชาติที่จะเดินทางกลับประเทศหรือเดินทางท่องเที่ยว


แผนกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

แผนกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลรามคำแหง ให้บริการเสริมสร้างศักยภาพและการเรียนรู้ของเด็กพิเศษ เด็กออทิสติก เด็กที่มีพัฒนาการช้า เด็กสมาธิสั้น ด้วยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถของเด็กแต่ละคน โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม นักกายภาพเด็ก นักกิจกรรมบำบัด และนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับการกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสมอันจะเป็นรากฐานสู่การเรียนรู้ของเด็กในอนาคตต่อไป 

 

ทีมพัฒนาการเด็ก

 • นักกิจกรรมบำบัด
 • ครูการศึกษาพิเศษ
 • นักแก้ไขการพูด
 • นักจิตวิทยาคลินิก